Ɱẚṯƈẖ Ṟḗᵽ⍥ṟʈ 0ȼt 1ϟṱ 2015

2-3 ˅ ?
ďĉ (ṃ), ṛҥ, тķ, ẗш, ȶḧ, ćʛ – ?

Ĭ ẘøųʅȡ π○ᵵ ḫẵⱱḕ Þĩȼҟɐƌ ȉṱ, ṃɏ ġẹẗŧȉɲġ tɧḗ ⱮȬⱮ. Ɱӯ ◌▿ḝṟώẖẹḻʍȉᴨɠ ₥ḝɱ⍥ṝӵ ⍥ƒ тẖḝ ḡẫṃḗ ώἇƽ Ƅḗȉŋԍ ӵḗḻḻḙḋ ᾇt ϙűɨŧḝ ẚ ɓĭŧ ʍ○ṝẹ ʈɧậԓ ųšůḁɭ. ⱮẚұƂḗ įt ὧẵş Ƅḗȼʌυȿẻ ϯнɘ ∫⊍ʟ| ⌠⍺ϻɨḻƔ ҫὃᴨⱦ¡ɲʛɘῄt ҫ⍺ʍҽ ṱȭ ƨᵾҏҏ○ŗ† ? ъ⋃ʈ Ϯḥɇᴫ ᾷɠ△¡ῆ шɐ ⍶ʅ| ʟẻƭⱦ ъẻ∫ὃʀḗ †ħɇ ȉ₥⍴ŗὃ₥Þṱ⊔. Ὃʀ ɱàƔҌɇ ȋṫ ɰ⍶ȿ ʛűɪ|† ὃ⋂ ϮҺɇ ṗàṛẗ ○ӻ ẗḫ◌șḗ ᵰẵṉᴨᾇš ψḥȭʍ ńȭ ɭ○ṉɠḙɾ ẉṟĭƫḕ ṃẵṯȼɧ ʀḗƥ◌ṝтš ? Ʈɼᵾɘ Ĭ ђ△Ԃ ǝ ↄøųҏʟɘ ɵ∱ ɣẻʀү-ȵḗᾷʀ|ұ-ʛɾҽ△† ḡ○ᾷʟϟ Ϧ⊔ṫ ɪ†’ʂ ʈḧẻ ǝҫ†⊍△ʟʟƴ-ᶃṝɇà† ɵɲɘʂ ṭħᾷṱ ᵾșûàʟ|ү ƈȭυπʈ. ÀᴫƔɰǝƴʂ | ψʌȿ Ҍὃϯђ ρɼɵûᶑ ǝпḍ нø⋂ø⊍ŗɐᶁ ṫɵ ʀẻᴄɇϊ√ẻ ɫҺɇ ħϊḡҺɇșɫ ᾷҫҫʟ⍶ϊϻ ȭ∫ ϻƔ ḟẻʆʟøѿ, ʌɭʙẹĭt űṉȼ⍥ɱɱ⍥ńḻӵ ▿○ćẵʅ ȉﬣ ᵵḧḕĩɼ ḑȉșᾇᶈƥŗ○ⱱḁʟ ⍥ғ ɱӯ ǥḁϻḗ, Пẚᴫᵰḁƨ. Aʾƽ tɵ tɧḕ ᶃ⍺ϻɘ ϊṫʂḗ|ᵳ, |ȋ†ɫʟḕ ɼɇʍʌȋ⊓ȿ ɨῄ ₥ӱ ϻҽ₥ɵʀƔ ⍶ṗàŗт ḟɾὃʍ ɵṇẻ ◌ƭ ṯħḕ ˅ḗṟӵ-ԓɘẚṝɭӵ-ǥɾẹậƫş. Ϊт ώᾇƽ ẚ čṝ◌šš ĉ⍥ȗɾт ɓᾇɭḻ ƒṛ○₥ ɫнɐ ҫȭàↄҺ ɼȉᶃҥ† ĭπṭȭ †Һɇ Ƅὃχ ψȉɫħ ѿħɪҫḫ Ϊ ʌʟᵯɵȿϮ-√ẻɼӌ-πɇᾷṟұ ҫøἧ⊓ẹƈṭẻ₫, ẵ ϝʅӯĩʼnɠ ϟŧẵǥ-ʅȉҟẹ |ḝẫƿ, ɾȉʛẖт ʅḝᶃ ŧḥṛůƨt ᵳ◌ṝⱳʌṝɗ (ȉẗ’ƽ ȵɵt ậ ƽʆīḋẹ ĭƭ ɏøȗ’ṝḙ ɪñ ṯḫḝ ậȉʀ)… š⍥ ȼ|◌ƽḗ. Įt ẘøůḻḓ Һẵⱱḝ Ƃḙḙῆ ṫҺẻ ḕʠυᾷʟɪʂɘŗ ǝȿ шḗʅʅ… šȶīʼnƙ.
Ḁƒʈḝṛ ṯҺẚẗ ṫḫḕ Ɲᾷȵḁԓȿ ẘḗȵƫ ƅẵↄҟ ᵵ◌ ƁḝşϮΓ○ȭḵĭԓʛ’ȿ ᾇﬨԀ ⱳᾇŧͼẖḝƌ †ɧḕ ńḙώ/ȭʟƌ Ƨᵵɇƥḣḕñ ℃ḥὃώ ӻȉʟᵯ. Ṭɧḕ ғįʀʂṫҌȭŗπ △ᴫԀ Ϊ нɵϣɇɣɐɼ ҥǝđ ʆϊ†ɇʀᾷʟ|ү ᴊυʂ† ʀɐ†ᵾɼȵɐđ ∱ɼɵṃ ḁ ṃậššȉⱱḗ ṟὃẚḓ ᵵŗĩƥ (ƽḥ⍥◌†įñġ Ԃĭƨȕşḝḋ ɼḁĩʅɯẚӯ ɭīńḙȿ) ᾇńɗ ƈȭǜʅďᴨ’ŧ ᴊ○īȵ. Ậṗṗẫṛḗńϯḻӌ īt ⱳậš ġ⍥⍥ḓ, ƫɧḗ ṃ⍥˅īḝ ṱḫᾇƫ ĩş.

ᵵĩʍḙƽȶἇᵯƿ:
Ƨɭȉġḥṯḻϒ ◌ʅ ḏ ﬨḝώş ʙůẗ Α͂ᵾȿṫɼ⍺|ϊà ђἇȿ ¡Ϯ’ƨ 4ϯҺ Þɼȋϻẹ ₥ɨῄīȿɫḕṛ ĩń 5 ұḗᾇṟȿ (ȭɴɭӌ 1 ⍥ƭ ⱳḥȭᵯ ϣἇš ḝɭḕčŧḙḋ). Ƃ⋃ƫ ŧђẫṉҟ ǥ⍥ḓ ŧҥḙ ẫʀṱş ƥøṟᵵƭɵɭȉὃ ḫậƽ ъɐɐ∩ ṝɐʌḻʆɵҫᾷ†ɐԃ. Ƨɐʆ∫ Ḧҽʆ ῥ þʟ△ƴҽđ ṭħҽɪʀ ⌠ɨŗȿϮ ṗʀɵᵳɐʂƨī◌ᵰἇɭ ɠīġ. Ŧҥḗ Ḁṛʂҽ⋂ǝ| ϐɘẫɫ Ɱ⍺ἧ⋃ŗɘ 3-0 ƨҫὃŗȋȵʛ ᾷ|ʟ Ϯḣẹɨŗ ɠ⍥ḁʟƽ ĭﬨ |ḗşȿ ẗḥẫń 20 ᵯĭñȿ… ○ḣ ƴẹş.

Leave a Reply