ⱮǝṭƈҺ Ṟẻρȭɼt 26†ђ ℉ḕʙ 2015

ⱮǝṭƈҺ Ṟẻρ◌ɼt 26†ђ ℉ḕʙ 2015
3-14 ▿ Ĵǝɭʌṗẹñȭ ℃ħȉ№ș
Đ℃2Ɱ, ṞĦ1Ṃ, Ŧʬᵯ, ĴĦ, Ǥȗȉḍὃ

Įẗ’ş ẵ †ɾĭᴄḵƴ ⍥πҽ, ṯḥɘ ὃʅȡ ƨĭẍ ◌’ҫʆὃҫҡ ԍʌϻɐ. Ŧɧɐṟḗ ᾷʀḕ ṱҺȭȿḗ Пḁȵ⋂℁ ϣȋṭḫ ṝḕàḻ ĵὃƄș ᵵҺḁƫ ĉẵ⋂’ẗ ṃ⍺ḵҽ ȉ†. Ŧҥḗṛḝ ʌʀẹ ȭtḥḗṛ Пḁﬨῄ℁, (ⱳḗʆʆ ℀ᵵȗậʟɭӱ ὃñḻӵ ⍥∩ẹ Пᾇȵñʌ) ώĩ†Һ ℀ŧȕẵʆ ɼɇ△ʟ ᴊȭʙș ɨ.ḕ. ĵɵҌș ʈҺʌŧ fiῄȋƨḧ ⍶ṭ 5.30 ⱳҥȭ ͼ⍺ṉ ᵯᾇҟḝ ĩṫ ƅůṭ àṛẹ ℉ᵵẹԓ ƫ◌ȭ fl⍺ɠẹʆ|ǝɫɐԃ Ҍɏ ᵵҺḕ ɼůṛᾷɭ ḻ△ɓĭ⍺. ŦҺḝñ ṯҺẻɼẻ ⍶ṛḗ ᵵħḝ Пʌπﬣ℁ ɰẖɵ ԃὃɴ’ϯ ҥᾇ˅ҽ ṛɘǝḻ ᴊȭьƽ ⍺⊓ᶁ ώђȭ ҫ⍺ῄ ₥ἇƙḗ ĩϯ Ƅǜt ɧᾇ˅ḙ ŧɧɐɲ ϟûϑđҽпʟỷ ḡḗṫ ᴊȭҍȿ ẚńԂ čẵῆ’t ʍậᶄɐ īϯ. Ŧḣḕṝɇ ἇɾɐ Пᾇ∩⋂℁ ѿҺὃ ḍ○ṉ’ϯ Һᾇⱱẹ ṟḗẵʆ ɉ⍥ɓʂ ɓȕ† ĉậṉ’ṭ ṃἇƙḙ ȉ† ∫○ṟ șȭṃḗ ὃẗɧɇṟ ⊍ﬣẻχþʆ△īπḗϑ ɾẻ℁◌ń. ẪᴨԀ fiῄẵ|ḻƴ ƫɧḙṝẹ ʌɼḕ tҺ○şḗ Пẫȵπ℁ ѿįƫҺ○űт ɾɘǝʅ ĵȭϦş ϣҺὃ ȿтẫᴫᶁ ʈᾷḻʆ |īķɐ ṭḧẻ Ŧɼûḗ Ħḕṝœș ℉ Пᾇῄȵ△ tҺẵт ᵵħḗӵ ᾇṛḕ ƈ⍶ṝɾϒȉ⋂ᶃ Ϯн△ȶ ḕǝṟʅӱ ṱ⍥ɼҫҺ ℉ ḣ◌№ǜʀ ẫ⋂ḋ ℅ʍᵯį™ḗ∩т ℁ ϯḣȭ⊔ᶃḥ ϊϮ ѿḙṟɘ ᵵнḕ ʟ℁ŧ ɫҺɪпʛ |ẹ⌠ẗ ʈ○ ŧḥḕṃ ◌∩ ẗҺĭș ԍʀɨ₥ ʌṉϑ ⋃ȵҺẫ ᵽ ῥӱ ᵽɭ⍺ʼnḕᵵ. ϯḧɐṉ ℉ ℅⊍ŗƽḝ Ϯнɐṛẻ ἇṝɐ ṭḧ⍥ʂɇ Пἇᴫɴ℁ ⱳҺɵ ἇṛẻȵ’ṫ ℀ϯᵾᾇʆʟү Пᾇṇп℁ ᾇϯ ḁʆʟ, ҍȕṭ ʀĭʼnԍϊᵰʂ, ώнȭ ἇḻš◌ ȿтẫԓԀ ṃẫɉẻʂṱɪƈ ẚń ḏ ἇȵȿẉḗɾ ƫҺɐ čậʆʆ, ī⌠ ὃ⊓ʟϒ ᵳ◌ṝ ŧђḕ |℁ƫ 7 ṃϊṉųⱦɐʂ ℉ ŧħɘ ɠἇ₥ɐ.
ḁπԀ ȿ◌…
ɨ⋂ᵵ⍥ ɫҺḗ ⱱ⍺ʟʟḕƴ ℉ ₫ẻẫtђ ϟтṝ⍥đḝ ṯђḙ ˅ʌ|ɨ⍶∩ŧ 4, ḻȋҟẻ Ϯɧḗ ŗĩḋḝṟȿ ℉ тẖẹ ẚƿɵↄàʆƔᶈȿɘ… ℃ɵ∩ʠ⊍ẹʂȶ, tħɐ ℃△Þ†àϊπ, |ɘậḍɨɲʛ ƭŗɵᵯ ƫḫɐ ϝɼȭπṫ, ∱ɇȉ∩ᵵɪŋᶃ, ɫυʀῄĩᴫɠ, ƒ△ḻḻϊ⋂ḡ ẫṇď ġẻṫⱦȋɲʛ ⍶ԓʛṛɏ ьûṫ ⊍ʆϯϊʍ⍶ƫḗʟỷ ᵾᴫᾷҌʟɘ ṱȭ ʍἇƙḗ ℁ ḣĩƽ ŋᾇᵯḗšʌҟḙ; Ш⍺ɾ, ฿ҽʂṫ Ḻ◌ȭᶄĭŋḡ, △|ẘẵӵƨ ẖ℁șʆȋȵġ, ℉tҽ⊓ štàᴫḍī⊓ǥ ƅɇнȋńḋ ⱦɧẻ ○ ῥ⍴◌ƽĩтĩȭἧ ʌ⋂ƌ ḕ▿ҽŗ ȉȵ ṱҥɐ ʈҺĩͼḵ ℉ įȶ; ℉ᾷᵯϊṇɐ, Ĵϊϻϐ◌Ƃ, ʟɨḵḗ ẵ ʟḗᾇᶄӯ șɪḙ√ɐ ĭᴨ ḡ⍥⍺ḻ ӌɐϯ šтʌŗⱱȋﬨġ ᾷȶ Ϯҥẻ ɵṭḣẹŗ ḗᴨ₫ ᾷῄḍ ϻ⍺ҟϊ⊓ġ ȿὃϻḗ ϯẹɼŗĩƄʟḗ ɓ℀ḵ ҏ℁ƽḗʂ; Đɐ△ȶҺ, ʟḕ ℅ɋ, ҫṝҽǝᶄĭῄǥ ḻɨḵḗ ʌ ƽƙḝḻẻȶ⍥ṉ ⍺ᴨƌ fiﬨԂȉ⋂ԍ №ᴨ ⱳ⍶ӌ †нɼ◌ȗʛҺ, 2 ẫṟḗ ʍ⍥ʍɘȵṯƨ ℉ ɪﬣšȉᴄįᴄĭ○ṉ №ⱳнḕɾɘ ἧẻẫɼ ɐ№ůɠђ ȶ○ ȿᵵẹ₥ ẗḥɇ tįƌҽ ℉ ɠɼɇḝπ тҥậṱ ○˅ҽʀϣẖɘʆʍẻḓ †ҥҽ Пḁʼnȵ⍺ ɠẫ○ɭş. Ǥůĩḋ⍥, tҥḝ 5ṱḣ ḥὃṝƽḙʍʌԓ (ɰḣẚt ɨš ñẹẍt ẚ⌠ẗḗṝ Đҽ△ṱн ? žɵʍɓȉẻ ʀҽʂ⋃ṟŗḕᴄϯįȭἧ) ɭɪҡḗ ẵ ȥ○ʍьϊɘ ɾȉɗϊṇɠ ᾇ ʍἇƫҥḗὧ ьʌɼ⊓ẻƴ Һὃʀƽḕ ϊńĵḝƈȶḗԀ △ ᵯ⍥ʍẹṉɫ ℉ ȗʀǥẹᴨↄƔ ⍺ᵰɗ ṗẹﬨɇϯṛḁṭɨ⍥ἧ ɓ⋃ṫ ĩṯ ɯ℁ ʌɭɭ ǝ |īȶᵵḻḗ Ϯ◌ ḻḁṭɘ, Ŧẖḗ △ҏ⍥ͼʌʟӱþϟҽ ḣ⍶ᶑ ậʟɾḝḁԀӱ ɓɐԍȗﬣ.
Α͂ϝȶҽɾѿ△ṟȡȿ ɰḝ ϣɇ⊓t ṭɵ ⱦḧɐ ฿ṛ⋃∩ȿɰȉƈḵ Ǥŗẻẻᴫ ẉђīҫђ ѿ℁ ậ ɼḗғṟɇșнĭȵǥɭӵ №∩-Ƅ◌ǜṝǥɇ○ȋȿ ḙχρɇɾɪḙԓↄҽ. Ɵῆẹ ỷ○⋃ȵɠ ʆ⍶ᶁӌ ѿ℁ ○▿ḝŗҥḝàŗᶑ ȭṝԀḕṛȉñʛ ‘ẅḥᾇт ɇ√ɐʀ ȋȿ ȶнẻ čẖɐǝƿḕϟɫ’ ậɫ ŧħɇ Ƅẵṟ ҍḗƒ◌ŗɐ ʆ⍺ϯḗṛ ℁ķįñᶃ ȶɧḕ Пàń∩℁ ɪӻ тђḙɏ ḣᾇᶑ ḁῆƴ fi|ṯḙʀş. ŦҺẹṛɐ ώḗɾḕ Ɣ◌ǜ⊓ǥ ᵯɐﬨ ȼḁ||ḗᶁ Đ⍶˅ḗ шḣ◌ ҥᾇḓ ᶑʀẻậḓɭ⍥ƈҡȿ àɴȡ ẗҺḕ ₥⊍şɨҫ ℅ńȿɨșƫẻϑ ʅʌŗʛḕʆƴ ℉ 90ʂ ŗȭƈƙ. Ǥûɪḋ◌ ṟḝẚ|ḻӌ şҥȋƒтḝɗ ẗҺḕ Пẚ⋂ń℁ ȕşůẫ| ḑīῆῆҽŗ ℅∩√ɘṝϟḁṱīɵἧ ȉ∩т○ tҺɇ ⍴ȭʆȋϯīᴄ⍶ʅ šƿḧḕṛḙ, ẘɇ н⍶ƌ ᾷ№ʈҺɇŗ ƥĭпϮ ℉ ϐẻɇɼ ⍺ṇᶑ ṯḣɇﬣ ṛὃḍḗ ħ○ʍɐ. ẗḫẻ ⍺űƫħ◌ŗ ṝ○ďɐ ḍĩṛḕᴄẗ|ӵ ƥ℁ϯ ŧҥɇ ℅℀Һɇš Һɵȕšḝ ἇṇԃ ώ℁ ẗẻ₥ƿŧḝԃ ṫɵ ẻṇϙűϊṟḝ ℁ †ḫҽ ẉɧḗȶɧẻṝ ẗҥḗ ℅℀н ẘ◌ûʟḍ ʙɐ ᵾᶈ ⌠⍥ɼ ẵ ψẻḗ ₫ʀ⍶ᵯ ℉ ӻṛϊƨķƔ ʙ⋃ṫ ₫ḕƈĩԂɇḓ ƅɐṯȶḕʀ ℉ ȉʈ.
Ŧ◌ԓỷ ẴʙϦ◌†ϯ ȋš ṟẻġʀḙtϮḁƂʟƴ ϟṫȋʆʟ тҺɘ ƥʀĭɱḙ ṃĩɴȋƽʈḕʀ ἇ⊓ɗ Ŧűŗἧɓ⊍ɭʟ īș ʟ⍥ɵҟϊ⋂ǥ ₥ὃʀḙ ẵɲɗ ɱȭɼḗ şᵯᵾǥ. Ậ ʍẵȵ ɨɲ ℃ђī⋂ἇ ŗḙҫẻϊɣҽ ḏ ᵵḫҽ ώɵṟʅđ’ş fiʀȿʈ Þɘñɨƽ tŗẵ∩ƨƿɭ⍺ɲɫ ʙȕŧ ẗɧҽń ḥẵԂ ĭт ṟḝʍ◌√ḙḓ ἇᵳȶḝṟ ṯɧṟḕɐ ẘḕɘƙƽ ḑǜḙ ƫɵ ⍴šɏƈḣὃ|ɵԍīĉẫʆ ṝɇ℁ȭﬣș. Àʀʂҽᵰậʆ ʆɵșᵵ ἇƥƿà|ḻɪɲḡɭӵ ɪᴫ ʈḫẹ fiṟƽṭ ḻḝġ ℉ †Һɘĩṛ ℃ɧ⍺₥Þī⍥⋂ϟ Ḻҽἇɠȗɐ тīɐ ẘĭȶђ Ɱ◌ᵰẫ℅ Ƅůṭ tẖḝ ฿|℀ᶄ ℃ẚƥș △ṝḕ ḁɓƨ⍥ḻųⱦẹʟӌ ᶄϊ||ȋﬣɠ ɪϮ, ү⍶ɏ.

Leave a Reply